Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 qershor 2018

Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 qershor 2018, “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”

Teza me pergjigje date 25 Qershor 2018