Standardet

Home Standardet

Standardet

IEKA përfaqëson një organizëm të së drejtës private (i përbërë nga anëtarët e tij), të cilit i janë dhënë atribute publike, në funksion të mbrojtjes së interesit publik.

Standardet e Kontabilitetit

STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË KONTABILITETIT (SNK/SNRF)
Mund të shkarkohen nga faqa e internetit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit www.kkk.gov.al

STANDARDET KOMBËTARE TË KONTABILITETIT (SKK)
Mund të shkarkohen nga faqa e internetit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit www.kkk.gov.al

Publikime për Standardet Ndërkombëtare të Auditimit

SNA 200 – OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHME TË AUDITORIT TË PAVARUR DHE KRYERJA E NJË AUDITIMI NË PAJTIM ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË AUDITIMIT


SNA 210 – RËNIA DAKORD ME KUSHTET E ANGAZHIMIT TË AUDITIMIT


SNA 220 – KONTROLLI I CILËSISË PËR NJË AUDITIM TË PASQYRAVE FINANCIARE


SNA 230 – DOKUMENTIMI I AUDITIMIT


SNA 240 – PËRGJEGJËSITË E AUDITORIT LIDHUR ME MASHTRIMIN NË NJË AUDITIM TË PASQYRAVE FINANCIARE


SNA 250 – MBAJTJA PARASYSH E LIGJEVE DHE RREGULLAVE NË NJË AUDITIM TË PASQYRAVE FINANCIARE


SNA 260 – STANDARDI NDËRKOMBËTAR I AUDITIMIT 260 (I RISHIKUAR)


SNA 265 – KOMUNIKIMI I MANGËSIVE NË KONTROLLIN E BRENDSHËM PERSONAVE TË NGARKUAR ME QEVERISJEN DHE DREJTIMIN


SNA 300 – PLANIFIKIMI I AUDITIMIT TË PASQYRAVE FINANCIARE


SNA 315 – IDENTIFIKIMI DHE VLERËSIMI I RREZIQEVE TË ANOMALISË MATERIALE NËPËRMJET NJOHJES SË ENTITETIT DHE MJEDISIT TË TIJ (I RISHIKUAR)


SNA 320 – MATERIALITETI NË PLANIFIKIMIN DHE NË KRYERJEN E NJË AUDITIMI


SNA 330 – REAGIMET E AUDITORIT NDAJ RREZIQEVE TË VLERËSUARA


SNA 402 – KONSIDERATA GJATË AUDITIMIT TË ENTI TETEVE QE PERDORIN ORGA NIZATA PËR SHËRBIME


SNA 450 – VLERESIMI I ANOMALIVE TE IDENTIFIKUARA GJATË AUDITIMIT


SNA 500 – EVIDENCA E AUDITIMIT


SNA 501 – EVIDENCA E AUDITIMIT ? KONSIDE RATA TË VEÇANTA PËR ZËRA TË ZGJEDHUR


SNA 505 – KONFIRMIMET NGA PALËT E TRETA


SNA 510 – ANGAZHIMET FILLESTARE T Ë AUDITIMIT—SALDOT FILLESTARE


SNA 520 – PROCEDURAT ANALITIKE


SNA 540 – AUDITIMI I VLERESIMEVE NË KONTABILITET, PËRFSHIRË VLERSIMET E VLERËS SË DREJTË DHE SHPJEGIMET PËRKATËSE (I RISHIKUAR)


SNA 550 – PALËT E LIDHURA


SNA 560 – NGJARJET E MËVONSHME


SNA 570 – HIPOTEZA E VIJIMËSISË (I RISHIKUAR)


SNA 580 – LETËR PËRFAQËSIMET


SNA 600 – KONSIDERATA TE VECANTA – A UDITIMI I PASQYRAVE FINANCIARE TË GRUPIT (DUKE PËRFSHIRË PUNËN E AUDITORIT TË ENTITETIT TË KONTROLLUAR)


SNA 610 – PERDORIMI I PUNES SE AUDIT OREVE TE BRENDSHEM (I RISHIKUAR)


SNA 620 – PERDORIMI I PUNES SË EKSPERTIT TË AUDITORIT


SNA 700 – FORMIMI I NJE OPINIONI DHE RAPORTI MI MBI PASQYRAT FINANCIARE (I RISHIKUAR)


SNA 701 – KOMUNIKIMI I ÇËSHTJEVE KRYESORE TË AUDITIMIT NË RAPORTIN E AUDITUESIT TË PAVARUR


SNA 705 – MODIFIKIMET E OPINIONIT NE RAPORT IN E AUDITORIT TË PAVARUR (I RISHIKUAR)


SNA 706 – PARAGRAFET QE THEKSOJNE ÇËSHTJEN DHE PARAGRAFËT PËR ÇËSH TJE TE TJERA NE RAPORTIN E AUDITO RIT TE PAVARUR ( I RISHIKUAR)


SNA 710 – INFORMACIONET KRAHASUESE – SHIFRAT KORRESPONDUESE DHE PASQYRAT FINANCIARE KRAHASUESE


SNA 720 – PERGJEGJESITE E AUDITORIT N E LIDHJE ME INFORMACIONET E TJERA


SNA 800 – KONSIDERATA TË VEÇANTA—AUD ITIMET E PASQYRAVE FINANCIARE TE PER GATITURA NË PËRPUTHJE ME KUADROT PËR QËLLIME TË VEÇANTA (I RISHIKUAR


SNA 805 – KONSIDERATA TË VEÇANTA—AUDITIMET E PASQYRAVE FINANCIARE TË VETME, ELEME NTEVE, LLOGARIVE OSE ZËRAVE TË VEÇANTË TË NJË PASQYRE FINANCIAR (I RISHIKUAR)


SNA 810 – ANGAZHIMET PER RAPORTIMIN MBI PASQYR AT FINANCIARE TË PËRMBLEDHURA (I RISHIKUAR)


Kontakt i shpejtë

Ju duhet ndihmë?

Ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do të mund t'iu kthejmë përgjigje brenda 1-2 ditëve pune.

Tel: +355 4 23 46 077
Email: [email protected]

Download

Company White Paper
1.30 MB

Company Media Kit
1.22 MB