Home KPAP ’23

KPAP '23

Njoftim për tërheqjen e certifikatave KM/AL

Njoftohen të gjithë kandidatët fitues të provimeve të aftësive profesionale për sezonin 2023 të paraqiten për të tërhequr certifikatat për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar/Auditues Ligjor pranë ambienteve të IEKAs nga e Hëna në të Premte, ora 9:00 – 16:30.

Pyetjet më të shpeshta

Pershendetje! Me duhet nje informacion,nuk mundem te gjej dot diplomen e fakultetit per te dorezuar per provimin e Kontabiliste se Miratuar,mund te marr nje vertetim nga fakulteti i ekonomikut ku ka mbaruar shkollen.Jam sh e shqetesuar ne fakt qe nuk po e gjej ju lutem me ktheni nje pergjigje.

Për të kryer procesin e regjistrimit në kushtet tuaja nevojitet vërtetim nga fakulteti, ekuivalent me diplomën. Në vijim, me qëllim plotësimin e dosjes tuaj është e nevojshme të depozitoni një dublikatë të diplomës së nivelit Master.

Ne lidhje me rregjistrimin per provimet per Auditues Ligjor dhe specifikisht per kerkesen ne lidhje me fotokopje e noterizuar te masterit ose diplome ekuivalente. Ne funksion te kesaj instituti ACCA leshon nje leter si “Letter of Equivalence” ku specifikon qe rruga akademike e ndjekur dhe pajisja me certifikaten ACCA eshte ekuivalente me nje master ne UK dhe njihet si i tille nga UK. A eshte i mjaftueshem ky dokument per te permbushur kerkesen?

Rregullorja nr 2 date 22/02/2018 e ndryshuar me Vendimin nr. 69, datë 16.10.2020 të Bordit të Mbikëqyrjes Publike “Per funksionimin e KPAP” në nenin 4 pika 1 dhe pika 1/1 germa “c” thekson që:

  1. c) të ketë përfunduar, të paktën, studimet universitare të ciklit të dytë në nivelin “Master”

 

Sa më sipër, jeni të lutur të paraqesini dokumentacionin e kërkuar në përputhje me kriteret e përcaktuara në kuadrin rregullator në fuqi. Përkatësisht, depozitimin e dokumentit nga Institucionet Ligjzbatuese Shqipëtare i cili bën njohjen e “Letter of Equivalence” me diplomën e nivelit Master.

Kam paqartesi lidhur me kriteret e rregjistrimit per provimet e Kontablit te Miratuar. A e plotesoj kriterin e eksperinces per tu rregjistruar ne provimet e KM pasi kam eksperience mbi 3 vjecare si Inspektor i Pronesise Industriale ne Inspekteratin Shteterore te Mbikeqyrjes se Tregut?

Rregullorja nr 2 date 22/02/2018 e ndryshuar me Vendimin nr. 69, datë 16.10.2020 të Bordit të Mbikëqyrjes Publike “Per funksionimin e KPAP” në nenin 4 pika 1 dhe pika 1/1 germa “ç” thekson që:

Kandidatët për Kontabilist i miratuar duhet të plotësojë kërkesat në vijim:

ç) ka, të paktën, tre vite përvojë profesionale në fushën e kontabilitetit, të financës, kontrolli financiar dhe në fusha të ngjashme

Pozicioni Inspektor i Pronësisë Industriale në Inspektoriatin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut nuk përshtatet me kërkesat e rregullores dhe nuk kualifikohet.

Pershendetje dua te bej pagesen per provimet per kontabel të miratuar. Ku ta gjej formularin

Nuk ka një formular apo mandate të lëshuar nga KPAP. Mandati i kryerjes së pagesës i bashkëlidhet dokumentacionit.

Tek kriteret qe duhen plotesuar per kandidatet per kontabilist te miratuar: 1-Lidhur me piken 1 “Kerkesen me shkrim drejtuar komisionit te provimeve te aftesise profesionale ku te listohen dokumentat e paraqitura” A dispononi ndonje format te vecante per kete kersese apo thjesht duhet te hartojme individualisht nje kerkese dhe te listojm dokumentat qe nevojiten?

Nuk ka një format të veçantë kërkese

Deri kur eshte data e fundit per pranimin e dokumentacionit? ..Nese mungon dicka mund te plotesohet ne vazhdim ?

Data e fundit për pranimin e dokumentacionit është data 27 Prill 2023.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet i plotë dhe nuk mund të plotësohet në vazhdim.