Home KPAP ’24

KPAP '24

Pyetjet më të shpeshta

Jam regjistruar në sezonin paraardhës, a duhet të risillet dokumentacioni i plotë ?

Po, për të kryer regjistrimin në sezonin 2024 duhet të depozitohet dokumentacioni i plotë i listuar sipas njoftimit të publikuar.

Nga cili vit konsiderohen të vlefshme trajnimet të e kryera ?

Trajnimet e kryera nga viti 2015 e në vijim janë të vlefshme për të marrë pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale

Jam regjistruar në sezonin 2023 por nuk kam marrë pjesë, a njihet tarifa e regjistrimit ?

Tarifat e regjistrimit të arkëtuara janë të pakthyeshme. Kandidatët që kanë kryer pagesat për secilin provim dhe për arsye të ndryshme nuk janë paraqitur në testim, pagesa i njihet vetëm për sezonin e menjëhershëm pasardhës.

Për vërtetim të gjendjes gjyqësore duhet sjellë vetëm dëshmia e penalitetit?

 JO, dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim lidhur me vërtetimet gjyqësore përmban 1- Dëshmi penaliteti; 2- Vërtetim të gjendjes gjyqësore nga gjykata; 3-  Vërtetim të gjendjes gjyqësore nga prokuroria e rrethit (të 3 muajve të fundit).

A e plotesoj kriterin e eksperinces per tu rregjistruar ne provimet e KM pasi kam eksperience 3 vjecare nga përfundimi i studimeve Bachelor?

Po, eksperienca e punës sipas Rregullorjes nr. 2 date 22/02/2018 e ndryshuar me Vendimin nr. 69, datë 16.10.2020 të Bordit të Mbikëqyrjes Publike “Per funksionimin e KPAP” në nenin 4 pika 1 dhe pika 1/1 germa “ç” thekson që:

Kandidatët për Kontabilist i miratuar duhet të plotësojë kërkesat në vijim:

ç) ka, të paktën, tre vite përvojë profesionale në fushën e kontabilitetit, të financës, kontrolli financiar dhe në fusha të ngjashme

është e vlefshme nga përfundimi i studimeve Bachelor.