NJOFTIME

TEZAT E ZGJIDHURA

Përbërja e KPAP

Për të realizuar testimet, në kuadrin e provimit përfundimtar të aftësive profesionale të kandidatëve për auditues ligjorë, pranë Bordit të Mbikëqyrjes Publike ngrihet dhe funksionon Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP). Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale përbëhet nga pesë anëtarë, të cilët emërohen nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike për një periudhë katërvjeçare.

Përbërja e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale është si më poshtë:

Bujar BENDO Kryetar
Fatmir BERDICA Anëtar
Elton TIRANA    Anëtar
Matilda SHEHU Anëtar
Ilda DUHANXHIU Anëtar