Home Provimi përfundimtar i aftësive Profesionale

Provimi përfundimtar i aftësive profesionale

Provimi përfundimtar i aftësive profesionale organizohet nga Komisioni i pavarur i Provimeve të Aftësive Profesionale, i cili ngrihet pranë Bordit të Mbikëqyrjes Publike.

Provimi përfundimtar i aftësive profesionale realizohet nëpërmjet 6 testeve me shkrim dhe përfshin vlerësimin e aftësive të kandidatëve për auditues ligjorë, për të zbatuar në praktikë e për të bërë gjykime profesionale në një shkallë të avancuar, në fushat e mëposhtme:

 

Skema e Testit Përfundimtar të Provimeve të Aftësisë Profesionale

a)

Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar;

b)

Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtar dhe mbi të drejtën e punës në RSh, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të PF;

c)

Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë

ç)

Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës për auditimin e PF, sipas kërkesave të SNA-ve

d)

Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të entiteteve te biznesit (personave juridikë);

dh)

Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës;