SNA 540 (i rishikuar) dhe amendimet konformuese përkatëse

Kjo përmbledhje jep një pasqyrim të ndryshimeve që Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) ka bërë për SNA 540 (i rishikuar), “Auditimi i Çmuarjeve Kontabël dhe Informacionet Përkatëse Shpjeguese” si dhe amendimet konformuese përkatëse.

SNA 540 (i rishikuar) dhe amendimet konformuese përkatëse