“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10091, DATË 05.03.2009 “PËR AUDITIMIN LIGJOR, ORGANIZIMIN E PROFESIONIT TË AUDITUESIT LIGJOR DHE TË KONTABILISTIT TË MIRATUAR, I NDRYSHUAR”