Njoftim për pagesën e provimit të datës 20 tetor 2018

Afati i kryerjes së pagesës për kete provim do të jetë deri në datën 15.10.2018. Dokumenti bankar që vërteton kryerjen e pagesës, dorëzohet në kopje elektronike (të skanuar) pranë sekretarisë teknike të KPAP-së, dhe strukturës mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike. ([email protected] dhe [email protected] )

Pagesa duhet të kryhet në llogarinë  në BKT me të dhënat si me poshtë:                                         

Emërtimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Nr.i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Përshkrimi: Tarifë për provimin e trete
Shuma: 15.000 lekë