Kujtesë! Për aplikantët e interesuar për të ndjekur praktikën profesionale 2020

Ju kujtojmë se nga data 1 deri në 15 Nëntor 2019  kandidatët që dëshirojnë të regjistrohen në praktikën profesionale për të marrë titullin Auditues Ligjor, duhet të depozitojnë pranë IEKA-s listën e dokumentave bashkëlidhur