Kontabiliteti dhe Etika: Presioni i përjetuar nga Profesionistët Kontabël

Federata Europiane e Kontabilistëve dhe Audituesve për NVM-të (EFAA) dhe Shoqata e Kontabilistëve në Poloni (SKwP) zhvilloi një sondazh ndërmjet kontabilistëve në biznes dhe praktikë (kryesisht firma të vogla dhe të mesme) me titull :
“Kontabiliteti dhe Etika: Presioni i përjetuar nga Profesionistët Kontabël”.

Për më shumë lexoni artikullin..