Konferenca 28 Mars 2014

Kompania AARC Ltd Irlandë, zbatuese e Projektit "Development of core accounting and auditing curricula and basic training materials for accounting education", në bashkëpunim me IEKA dhe organizmat profesionale të kontabilitetit në vend (IKM, SHKFSH dhe ShKM) dhe me mbështetjen e departamenteve të Kontabilitetit të Fakulteteve të Ekonomise të UT-së dhe UB organizoi në datën 28 mars 2014 në ambjentet e Sheraton Hotel, Konferencën Ndërkombëtare me temë:

"Një Kuadër për Kualifikimin Profesional për Kontabilistët dhe Audituesit Shqiptarë"

Në këtë event, morën pjesë drejtuesit e Kompanisë AARC Ltd Irlandë, drejtues dhe anëtarë të organizmave profesionale të kontabilitetit dhe auditimit, drejtues dhe anëtarë të departamenteve të kontabilitetit të Fakulteteve të Ekonomise të UT-se dhe UB, kandidatë për EKR, studentë, etj.

Gjatë Konferencës u bë prezantimi i rezultateve të Komponentit 4 të Projektit për përmirësimin e Raportimit Financiar të Shoqërive.

Aktiviteti u përshëndet nga Drejtori i Projektit të BB Mr. Patrick Corrigan dhe Kryetari i Bordit të Mbikqyrjes Publike, Zj. Adriana Berberi. Kontribuan me prezantime e diskutime Konsulentët e Projektit Mr. Ian Ritchies, Mr. Bill McCabe, Kryetari i KD të IEKAs Z. Hysen Cela, Kryetari i KD të IKM, z. Julian Naqellari.

Aktivitetet e realizuara në komponentin 4 i cili është përqëndruar në rishikimin dhe përditësimin e kurrikulave të kontabilitetit dhe auditimit për edukimin universitar dhe çertifikimin profesional me qëllim përmirësimin e aftësive për pajtueshmëri me standardet si të kontabilitetit ashtu edhe të auditimit, ishin:

  1. Kryerja e një vlerësimi të programeve të edukimit të realizuara nga universitetet dhe organizatat profesionale për profesionin e kontabilistit dhe audituesit;
  2. Përmirësimi i kurrikulave të kontabilitetit dhe auditimit të universiteteve dhe organizatave profesionale;
  3. Rishikimi i kërkesave për kualifikim për profesionin e audituesve ligjorë duke i krahasur me kriteret e Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit të IFAC (SNE) dhe Direktivën e Auditimit Ligjor;
  4. Organizimi i aktiviteteve me aktorët lokalë për promovimin e përfitimeve nga kurrikulat e reja.

Gjatë Konferences u konkludua se në lidhje me parametrat e kornizës së kualifikimit profesional, ka rëndësi respektimi i parametrave në vijim:

  1. Korniza duhet të jetë në pajtim me kërkesat e Direktives 8te të Auditimit Ligjor;
  2. Korniza duhet të jetë në pajtim me standardet dhe të mbulojë kërkesat e Standardeve Ndërkombetare të Edukimit (SNE-të) të Federates Ndërkombëtare të Kontabilistëve (IFAC);
  3. Korniza e kualifikimit profesional duhet të zhvillohet në mënyrë që të përfshije të gjitha nivelet e strukturave kualifikuese shqiptare.

Një aspekt i rëndësishëm i kësaj reforme është forcimi i lidhjeve akademike dhe profesionale për të zhvilluar një program të integruar trajnimi për edukimin  dhe kualifikimin profesional.