INTER BBK AUDITING sh.p.k.

INTER BBK AUDITING sh.p.k.
NIPT: K31331042Q
Regjistrimi i Pare: 37, 06.01.2003
Adresa: “Bulevardi Gjergj Fishta, Nd.32, Hyrja 14, Ap.8, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Esmeralda Balluku
Persona kontakti: Esmeralda Balluku
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Esmeralda Llazar Balluku,
Ortakët/Aksionerët:

Esmeralda Balluku - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: