FF-FB Sh.p.k

FF-FB Sh.p.k
NIPT: M01307017G
Regjistrimi i Pare: 651, 06.02.2020
Adresa: A.Z.Cajupi” Street, Pall Av. Vjeter, shk 5, ap 26. Tirana, Albania
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Fatos Beqja
Persona kontakti: Fatos Beqja
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Fatos Hamid Beqja,
Ortakët/Aksionerët:

Fatos Beqja - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: