ALB BB AUDITING sh.p.k

ALB BB AUDITING sh.p.k
NIPT: K31517001I
Regjistrimi i Pare:
Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Pallatet 1 Maji, Shkalla 6, Kati 2, Apartamenti 55; Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
nr. 1, 30.06.2000
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Lisjana Fusha;Lavdimir Fusha;Elmira Fusha
Persona kontakti: Lisjana Fusha
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Lisjana Lavdimir Fusha,
Ortakët/Aksionerët:

Lisjana Fusha 75%
Lavdimir Fusha 15%
Elmira Fusha 10 %

Anëtaret e organeve te drejtimit: Lisjana Fusha;Lavdimir Fusha;Elmira Fusha