Trajnime per SKK & SNK

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar njofton se në muajin Mars 2017 do të nisë trajnimin në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK).

Të gjithë personat e interesuar për të marrë pjesë në këto trajnime mund të regjistrohen pranë zyrave të IEKAs në adresën:

Rruga e Elbasanit, Pallati Edil Al It, Zyra 321, Tiranë ose duke dërguar të plotësuar në adresën [email protected].

  1. formularin (bashkëlidhur)
  2. mandatin e pagesës
  3. kopje te ID

Kohëzgjatja e kursit: 4 ditë (5 orë në ditë) (12.000 lekë)

Kohëzgjatja e kursit: 2 ditë (6 orë në ditë) (8.000 lekë)

Pagesa do të kryhet në llogaritë bankare të IEKAs në:

Intesa SanPaolo Bank
Llogaria/Account – 1008131801 IBAN – AL11208110080000001008131801 LEK

Banka Kombëtare Tregtare
Llogaria/Account – 402034661 IBAN – AL30 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLA

Raiffeisen Bank
Llogaria/Account – 0100003298-ALL IBAN – AL89202110130000000100003298 ALL

Pjesëmarrësit do të pajisen me Certifikatën për kryerjen e kursit të kualifikimit në fushën e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar, e vlefshme edhe për kandidatët që do të hyjnë në provimet për Kontabilistë të Miratuar.

Trajnimet do të kryhen në sallën e trajnimeve të IEKAs në adresën më sipër.

Për cdo informacion mund të kontaktoni në zyrat e IEKAs në numrin e tel. 04 2346 077.