Thirrje për aplikim – Lektor pranë Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA)

Në perputhje me Rregulloren “Për Edukimin dhe Zhvillimin Profesional”, si dhe në bazë të vendimit të Komitetit të Edukimit dhe Kualifikimit të Vijueshëm Profesional, IEKA shpall thirrjen për lektor për modulet e përfshira në programin postmaster për AL si dhe për Programin e Kualifikimit të Vijueshëm Profesional për vitin 2024.

Aplikuesit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
Në faqen zyrtare të IEKA dhe nëpërmjet platformave të tjera komunikuese, IEKA hap thirrjen për lektorë me kërkesat si më poshtë:
· Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
· Të ketë eksperiencë punë në disiplinën që do trajtojë mbi 7 vjet;
· Të ketë kualifikimet profesionale dhe të jetë i certifikuar në disiplinën për të cilën kandidon. (Certifikimet ndërkombëtare përbëjnë avantazh);
· Të ketë eksperiencë në mësimdhënie dhe/ose ofrimin e trajnimeve;
· Të angazhohet në kryerjen e hartimit të fondit të pyetjeve dhe përgjigjeve;
· Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze e provuar kjo nga certifikatat përkatëse.

Dokumentacioni i kërkuar:
· Kërkesë më shkrim drejtuar Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA);
· Fotokopje të kartës së identitetit, ose ndonjë dokumenti tjetër identifikimi;
· Jetëshkrim profesional (CV e aktualizuar në gjuhën shqipe);
· Dëshmi penaliteti;
· Dy letra reference për cilësinë e dhënies së trajnimeve / mësimdhënies;
· Kopje të librezës së punës;
· Kopje të cërtifikimeve;

Afati i pranimit të kandidaturave është deri më datë 09 Shkurt 2024.

Modulet e Programit Postmaster për Auditues Ligjor janë:
Viti I
1. Standardet Kombëtare të Kontabillitetit (Pjesë hyrëse e Raportimit Financiar të Avancuar);
2. Raportimi Financiar i Avancuar;
3. Taksim i Avancuar;

Viti II
1. Legjislacion Biznesi i Avancuar;
2. Drejtim Performance e Avancuar;

Viti III
1. Auditim dhe Dhënie Sigurie e Avancuar;
2. Etika Profesionale.

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm Profesional për vitin 2024 (në bazë të vendimit nga Këshilli Drejtues i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar).

Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të sipërcituara do të bëhet në adresën info@ieka,al brenda datës 09.02.2024.