Teza me pergjigjet e provimit te pare date 03 maj 2014

Teza me pergjigjet e provimit te pare date 03 maj 2014  “Kontabiliteti, Raportimi Financiar dhe Analiza e Pasqyrave Financiare”

Teza provimi pare me pergjigjet