Teza me pergjigjet e provimit te dates 24 tetor 2015

Teza me pergjigjet e provimit te dates 24 tetor 2015
“Organizimi, drejtimi, administrimi dhe kontrrolli i brendshëm i personave juridikë, përfshirë sistemet e informacionit dhe të informatikës”

Teza me pergjigjet