Teza me pergjigjet e provimit te dates 16.04.2016

Teza me pergjigje per provimin e pare “Kontabilitet,  raportim financiar dhe analiza e pasqyrave financiare” date 16.04.2016

Teza Provimi I me pergjigje