Teza me pergjigjet e provimit te dates 11 korrik 2018

“Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar”

Teza me pergjigje provimi I date 11.07.2018