Revista “Kontabilitet, Financë & Auditim”

Më datë 20 Dhjetor 2019, Këshilli Botues publikoi numrin e 39-të të Revistës “Kontabilitet, Financë & Auditim”, ku në fokus të saj qëndrojnë disa prej temave më të rëndësishme në ditët e sotme për profesionin e audituesit dhe të kontabilistit. Në këtë funksion, vëmendje e duhur i është kushtuar ndikimit që ka teknologjia dhe dixhitalizimi në të ardhmen e profesionit, si një prej çështjeve më aktuale dhe thelbësore për profesionistët kontabël.  Pjesë e revistës janë gjithashtu edhe tema të tjera nga fusha e auditimit dhe raportimit financiar, ndër të cilat mund të veçojmë:

  • Pse cilësia e raportimit financiar stimulon rritjen ekonomike?;
  • Kuadri i IAASB për angazhimet e sigurisë, garanci për shërbime profesionale cilësore;
  • Domosdoshmëria e hartimit dhe publikimit të materialeve udhëzues për zbatimin dhe interpretimin e kërkesave të standardit për marrëveshjet konçensionare.

Promovimi dhe shpërndarja e Revistës “Kontabilitet, Financë & Auditim” u realizua në takimin e fundvitit të organizuar nga IEKA. Për të gjithë të interesuarit e lexuesit e Revistës, botimi i 39-të i “Kontabilitet, Financë & Auditim” mund të gjendet edhe pranë zyrave të IEKAs.

Revista ”Kontabilitet, Financë & Auditim” përfaqëson një revistë me karakter kryesisht profesional në të cilën botohen shkrime në fushat e kontabilitetit, financës, jurisprudencës, taksa tatimeve dhe të tjera të ngjashme e të lidhura me to. Brenda faqeve të saj mund të botohen gjithashtu, materiale të tjera në trajtë informacionesh të dobishme për anëtarët e Institutit dhe të palëve të tjera të interesuara. Për këtë arsye Këshilli Botues i Revistës fton të gjithë autorët që dëshirojnë të publikojnë artikuj ose shkrime të ndryshme me interes për profesionin të kontaktojnë në adresën elektronike [email protected].