Home Regjistrim – Kualifikimi i Vijueshem Profesional, Sesioni i pare 2024_IEKA