Projekti i asistencës teknike të Bankës Botërore për të mbështetur forcimin e profesionit kontabël dhe të auditimit në Shqipëri

Sesione trajnimi për SKK dhe SNRF për forcimin e edukimit kontabël dhe të auditimit të hartuesve të pasqyrave financiare dhe punonjësve të taksave, si edhe të kapaciteteve teknike të profesioneve kontabël dhe të auditimit. Personat e interesuar për të marrë pjesë në këto trajnime mund të aplikojnë deri në 6 Nëntor 2017 në adresën  [email protected].  Pjesëmarrja në këto trajnime njihet si kualifikim i vijueshëm.

Trajnimi do te fillojë në periudhën 13-19 Nëntor 2017.

Për më shumë informacion klikoni në link.