Pranimi dokumentave per provimet EKR – KM – Sezoni 2015

Periudha e pranimit të kërkesave për t’u regjistruar për të hyrë në provime do të jetë nga data 16 – 31 mars  2015 ora 16.00 – 19.00.

Kërkesat për regjistrim i drejtohen Autoritetit të Certifikimit përmes sekretariatit të tij, pranë organizatës profesionale të ekspertëve kontabël të regjistruar (IEKA).

Lista e Dokumentave