Përfaqësues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), pjesë e Konferencës Rajonale “REPAIRS” të organizuar nga Qendra për Reforma të Raportimit Financiar të Bankës Botërore.