Njoftimi për dorëzimin e vlerësimit për 6-mujorin e I të praktikës profesionale

KUJTESË për Kandidatët Auditues Ligjorë!

Dorëzimi i vlerësimit për 6- mujorin e I-rë të praktikës profesionale

Në plotësim të detyrimeve që burojnë nga rregullat e profesionit, kandidatët që ndjekin praktikën profesionale duhet të dorëzojnë pranë IEKA-s vlerësimin e drejtuesit të praktikës profesionale për 6 mujorin e I-rë  2021 brenda datës 10 korrik 2021.

Sipas kërkesave të përcaktuara  në Seksionin 5 pika 5.3  të Rregullores së Edukimit dhe Zhvillimit  të Vijueshëm Profesional paragrafi:

Audituesi Ligjor apo shoqëria audituese, që ka nënshkruar kontratë me kandidatin, i raporton Institutit vlerësimin e tij çdo gjashtë muaj për ecurinë e këtij të fundit dhe për përfundimin e praktikës profesionale. Raportimi bëhet brenda datës 10 të muajit pasardhës.

Vlerësimi duhet të dërgohet i nënshkruar dhe i vulosur nga drejtuesi i praktikës profesionale.