Njoftim per regjistrimin në Stazhin Profesional per Ekspert Kontabel te Rregjistruar

Njoftohen të gjithë kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë për tu regjistruar për kryerjen e stazhit për ekspert kontabël të regjistruar se aplikimet fillojnë në datën 1 Shtator 2015.
Afati i fundit i aplikimit është data 31 Tetor 2015.

Ju kujtojmë se të gjithë aplikantët duhet të plotësojnë kërkesat e parashikuara në Ligjin Nr.10091 datë 5.3.2009  "Për Auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Ekspertëve Kontabël të Regjistruar dhe të Kontabilistit të Miratuar" (neni 16) dhe në Rregulloren e Edukimit dhe Kualifikimit Profesional (kap. 2).

Kërkesat për regjistrimin mund të dërgohen në rrugë postare ose depozitohen dorazi në Institut. Kërkesa duhet  të jetë e shoqëruar nga dokumentet që justifikojnë përmbushjen e kërkesave të nenit 16 të Ligjit Nr 10091 datë 5.3.2009, si dhe të ketë të bashkangjitur marrëvëshjen e stazhit të nënshkruar nga të dy palët.

Lista e dokumentave për pranimin në stazhin profesional

Llojet e marreveshjeve te stazhit

Marreveshjet e stazhit profesional – Me kohe te plote
Marreveshjet e stazhit profesional – Me kohe te pjesshme
Marreveshjet e stazhit profesional – Me kontrate sherbimi