Njoftim për provimin e tretë datë 10 tetor 2015

Njoftohen të gjithë kandidatët EKR, që do të marrin pjesë në Provimin e tretë të datës 10 Tetor 2015, “Kodi i etikës për profesionistët kontabël, standardet ndërkombëtare të kontrollit të cilësisë, standardet ndërkombëtare të auditimit, direktivat e praktikave ndërkombëtare të auditimit, standardet ndërkombëtare të angazhimeve për të rishikuar, standardet ndërkombëtare të angazhimeve të dhënies së sigurisë dhe standarde për cështje specifike, të publikuara nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve dhe të përkthyera, si dhe rregullat e organizimit të profesionit të ekspertit kontabël, të parashikuara në këtë ligj dhe në aktet në zbatim të tij”. se provimi do të zhvillohet në ambjentet e Fakultetit të Ekonomisë të Tiranës (Rruga e Elbasanit).

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) si dhe dokumentin e pagesës.

Provimi do të fillojë në orën 14:00. Kandidatët duhet të jenë në sallën e provimit në orën 13:30.

Lista e kandidateve qe do te marin pjese ne provimin e III

Pagesa do të bëhet në Bankën Kombëtare Tregtare
Emërtimi:               AC – Provimet IEKA
Nr. i llogarisë:        4020 34 661
IBAN:                     AL73 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLC
Përshkrimi:            Tarifë regjistrimi provimi tretë EKR
Shuma:                  14.000 lekë