Njoftim për provimin e tretë datë 10 shtator 2016

Njoftohen të gjithë kandidatët që do të marrin pjesë në Provimin e datës  10 Shtator 2016 "KODI I ETIKES për profesionistët kontabël, SNKC, SNA, SNAR, SNAS, Standardet për cështjet specifike të publikuara nga IFAC dhe të përkthyera si dhe Rregullat e organizimit të profesionit të ekspertit kontabël, të parashikuara në këtë ligj dhe në aktet në zbatim të tijse provimi do të zhvillohet në ambjentet e  Fakultetit të Ekonomisë,  pranë Universitetit të Tiranës.

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) si dhe dokumentin e pagesës.

Provimi do të fillojë në orën 12:00. Kandidatët duhet të jene në sallën e provimit në orën  11:30.

Pagesa do te bëhet në Bankën Kombëtare Tregtare:

Emertimi:                AC – Provimet IEKA
Nr. i llogarise:        4020 34 661
IBAN:                      AL73 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLC

Pershkrimi:             Tarife regjistrimi provimi trete EKR
Shuma:                    14.000 leke

Grafiku i provimeve i ndryshuar
Lista e kandidateve