Njoftim

Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) publikon një mjet të ri implementimi i cili ndihmon në zbatimin e Standardit Ndërkombëtar për Vlerësimet e Audituesve Ligjorë.

https://www.ifac.org/news-events/2022-04/ifac-releases-new-implementation-tool-auditors

Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) më datë 05 Prill 2022 publikoi një mjet të ri implementimi, “Auditimi i Vlerësimeve të Kontabilitetit: Mjeti i Implementimit të ISA 540 (i rishikuar)”https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/auditing-accounting-estimates. Ky burim do të ndihmojë audituesit të zbatojnë Standardin Ndërkombëtar të Auditimit 540 (i rishikuar) të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë, Vlerësimet e Kontabilitetit të Auditimit dhe Dhënien e Informacioneve të Përafërta, duke ofruar një përmbledhje të hapave që mund të ndërmarrin praktikuesit.

Për njësitë ekonomike të të gjitha llojeve dhe madhësive, drejtimi duhet të bëjë vlerësime kontabël, të cilat kanë pasiguri vlerësimi dhe mund të jenë gjithashtu komplekse. Bërja e këtyre vlerësimeve përfshin zgjedhjen dhe aplikimin e një metode duke përdorur supozime dhe të dhëna, të cilat kërkojnë gjykim. Natyra, koha dhe shtrirja e procedurave të auditimit të kërkuara do të ndryshojnë në lidhje me pasigurinë e vlerësimit dhe vlerësimin e rreziqeve të lidhura me anomali materiale.

Ky mjet implementimi përmban sugjerime “çfarë”, “pse” dhe “si”. Këto nuk janë gjithëpërfshirëse dhe mund të zbatohen më shumë në varësi të rrethanave të angazhimit. Mjeti i zbatimit funksionon gjithashtu në lidhje me diagramet e rrjedhës të publikuara më parë të ISA 540 (Rishikuar) të IAASB që tregojnë rrjedhën e kërkesave. https://www.iaasb.org/publications/isa-540-revised-implementation-support-flow-charts-and-diagram-1. Zgjedhja e procedurave specifike që një auditor vendos të kryejë për të përmbushur kërkesat e SNA 540 (Rishikuar) dhe SNA-ve të tjera përkatëse është një çështje gjykimi profesional. Ky mjet zbatimi nuk zëvendëson nevojën për të lexuar ISA 540 (i rishikuar), duke përfshirë zbatimin e tij dhe materiale të tjera shpjeguese.

Publikimi bazohet në (CPA Canada), mjetin e implementimit dhe me qëllim përmirësimin e cilësisë së auditimit të Profesionistëve Kontabël dhe mbështet përpjekjet për të përmirësuar cilësinë e auditimit në nivel global dhe më gjerësisht, miratimin dhe zbatimin e standardeve ndërkombëtare. Udhëzime dhe burime shtesë janë të disponueshme në seksionin e dedikuar të Standardeve Ndërkombëtare Mbështetëse të Portës së Njohurive të IFAC, https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards.