Njoftim

Urdhëri i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.165, datë 13.06.2022 ‘PËR SHPALLJEN E NDRYSHIMEVE TË STANDARDIT KOMBËTAR TË KONTABILITETIT NR. 15, “PËR KONTABILITETIN DHE RAPORTIMIN FINANCIAR TË MIKRONJËSIVE EKONOMIKE (SKK 15)” .

Me urdhërin nr.165, datë 13.06.2022 ”PËR SHPALLJEN E NDRYSHIMEVE TË STANDARDIT KOMBËTAR TË KONTABILITETIT NR. 15, “PËR KONTABILITETIN DHE RAPORTIMIN FINANCIAR TË MIKRONJËSIVE EKONOMIKE (SKK 15)” Ministri i Financave dhe Ekonomisë ka shpallur ndryshimet e STANDARDIT KOMBËTAR TË KONTABILITETIT NR. 15, “PËR KONTABILITETIN DHE RAPORTIMIN FINANCIAR TË MIKRONJËSIVE EKONOMIKE (SKK 15)”, botuar në fletoren zyrtare nr.109, datë  01.08.2022

Bashkëlidhur urdhëri nr.165, datë 13.06.2022 ”PËR SHPALLJEN E NDRYSHIMEVE TË STANDARDIT KOMBËTAR TË KONTABILITETIT NR. 15, “PËR KONTABILITETIN DHE RAPORTIMIN FINANCIAR TË MIKRONJËSIVE EKONOMIKE (SKK 15)”

https://ieka.al/wp-content/uploads/2022/08/Urdher-165-2022-06-13-.pdf