Mbledhja e Keshillit Drejtues – Dhjetor 2014

Në datën 24 dhjetor 2014 u zhvillua mbledhja e Këshillit Drejtues të IEKAs gjatë të cilës u shqyrtuan disa raporte dhe propozime dhe në përfundim u morën vendimet më poshtë:

1. Guida e thjeshtëzuar e auditimit të bëhet e detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjithë Ekspertët Kontabël të Regjistruar dhe Shoqëritë Audituese, duke filluar nga janari 2015 në të gjitha rastet kur kryhet auditimi i Pasqyrave Financiare të shoqërive të vogla dhe të mesme.

Kjo nuk përjashton detyrimin që kanë Ekspertët Kontabël të Regjistruar dhe Shoqëritë Audituese, për të zbatuar të gjitha kriteret e zbatueshme të SNAve që janë në fuqi.

2. U miratua Projekt Plani i veprimeve të IEKAs që do të dërgohet për t’u publikuar në faqen e internetit të IFAC-ut.

3. U miratua lista emërore me kandidatët për EKR të cilët i plotësojnë kriteret për t’u pranuar në stazhin profesional në vitin 2015 (me propozimin e KEK sipas vendimit nr. 79 dhe 80, datë 23.12.2014).

4. U miratua kërkesa e 2 stazhierëve për kryerjen e orëve të stazhit pranë EKR të tjerë.

5. Cështje të tjera me natyrë teknike e administrative.