Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 22 maj 2019

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 22 maj 2019, u diskutua dhe u vendos se:

  • Kandidatët që aplikojnë për tu përjashtuar nga praktika profesionale bazuar në nenin 15, pika 6 të Ligjit 10091, duke filluar nga viti 2019, përpara se të marrin  pjesë në testimet e parashikuara në kuadrin e provimit përfundimtar të aftësive profesionale, duhet të provojnë se kanë kaluar me sukses të gjitha provimet e aftësive teorike profesionale, që përfshihen në programin e miratuar nga organizata profesionale e audituesve ligjorë, të hartuar sipas kërkesave të Ligjit të auditimit.

    Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, do të organizojë provime të vecanta për të gjitha ato disiplina, që nuk janë trajtuar nga institucionet përkatëse të arsimit të lartë, bazuar në kurikulën e re të profesionit të Audituesit Ligjor.