Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 17 Tetor 2019

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 17 Tetor 2019, u diskutuan dhe u morën vendimet më poshtë:

 1. Këshilli Drejtues të vijojë përpjekjet për të bërë të mundur:
  – Rishikimin e VKM Nr.17 datë 16.01.2019, “Për përcaktimin e shoqërive të tjera shtetërore ose private, të rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre” si dhe,
  – Perpara miratimit te Draft Udhëzimit “Për emërimin e Audituesve Ligjorë në Ndërmarrjet Shtetërore”, ai ti nënshtrohet procesit të konsultimit me palët e interesit.
 2. U krye rishikimi i përmbushjes së kritereve që duhet të plotësojë IEKA me qëllim delegimin e kontrollit të cilësisë nga Bordi i Mbikqyrjes Publike për njësitë jo me interes publik dhe ju kërkua BMP delegimi i kontrollit të cilësisë për këto njësi.
 3. Në mbështetje të nenit 10 të Ligjit 10091 datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesve Ligjorë dhe të Kontabilistit të Miratuar” (të ndryshuar) si dhe të nenit 16.1 dhe 21 të Statutit të IEKAs, KD miratoi:
  – Ndarjen e detyrave të anëtarëve të Këshillit Drejtues,
  – Përbërjen e disa Komiteteve që funksionojnë në IEKA.
 4. Aktiviteti profesional, i miratuar me vendimin datë 28.06.2018, të Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve, të realizohet në Destinacionin Budapest – Pragë  – Karlovy Vary për dy grupe, përkatësisht në periudhat fund nëntori dhe fillim dhjetori 2019
 5. Cështje të tjera me natyrë administrative e teknike.