Masat administrative të marra nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike ndaj Audituesve Ligjorë/Shoqërive Audituese

1. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë  Vendimin nr.18 datë 02.10.2018, për dhënien e masës disiplinore Gjobë në vlerën monetare 85.000 lekë për audituesin ligjor A.Ç/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë.

2. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.16 datë 13.05.2019, për pezullimin e përkohshëm të veprimtarisë së audituesit ligjor A.Ç deri në çastin e shlyerjes së masës disiplinore gjobë.

3. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.35 datë 09.09.2019, për heqjen e pezullimit të përkohshëm të licensës së audituesit ligjor A.Ç/subjektit juridik në të cilin
ushtron veprimtarinë,për shkak të përmbushjes së detyrimit të pagesës së gjobës referuar nenit 57/2 të ligjit nr. 10091/2009 dhe nenit 21 pika 1,të rregullores nr. 4/2018.

4. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.46 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor E.F.

5. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.47 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor E.M.

6. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.50 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor M.M.

7. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.51 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 85.000 lekë për audituesin ligjor N.G. 

8. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.53 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor H.D.

9. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.54 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 110.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor M.Gj.

10. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.55 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor E.B.

11. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.56 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 110.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor T.A.

12. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.60 datë 08.11.2019, për dhënien e masës disiplinore “Pezullim i përkohshem i kufizuar, në kategorinë e shërbimit të
auditimit dhe shërbimeve lidhur me të për një afat 6 muaj” për audituesin ligjor P.H. Shënim: Masa disiplinore është fshirë nga Regjistri Publik i Audituesit Ligjor pas përfundimit të afatit të pezullimit
13. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.6 datë 20.02.2020, për Pezullim license për 12 muaj për audituesin ligjor E.O/subjektin juridik në të cilin ushtron
veprimtarinë, bazuar në nenin nr. 55 pika d e Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të
miratuar ” i ndryshuar.Shënim: Ankimuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë
14. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.16 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor A.Ç /subjektin juridik në të cilin
ushtron veprimtarinë ,në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për
auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.Shënim: Ankimuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë
15. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.17 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor E.B/subjektin juridik në të cilin
ushtron veprimtarinë, në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për
auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës. Me vendimin nr. 56 datë
04.08.2020 të BMP masa e gjobës është reduktuar në vlerën 200.000 lekë. Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës
16. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.18 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor H.M/subjektin juridik në të cilin
ushtron veprimtarinë, në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për
auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.Shënim: Ankimuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë
17. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.19 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor H.B , në vijim të konstatimit të
shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit
Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës
18. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.20 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor L.M , në vijim të konstatimit të
shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit
Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës. Me vendimin nr. 57 datë 04.08.2020 të BMP masa e gjobës është reduktuar
në vlerën 200.000 lekë.Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës
19. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.22 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor L.M , në vijim të konstatimit të
shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit
Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”,i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës
20. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.24 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor E.S , në vijim të konstatimit të
shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit
Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës
21. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.25 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor Q.L/subjektin juridik në të cilin
ushtron veprimtarinë , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për
auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.Shënim: Ankimuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Sipas Vendimit të Gjykatës është marrë masë sigurie
22. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.26 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor R.S, në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit
Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës. Me vendimin nr. 58 datë 04.08.2020 të BMP masa e gjobës është reduktuar
në vlerën 200.000 lekë. Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës
23. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.27 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor L.H, në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit
Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.

24. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr. 33 date 02.07.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor D. M, Ligji nr. 10091, Neni 42, 55 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës
25. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr. 34 date 02.07.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor E. Dh, Ligji nr. 10091, Neni 42, 55 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës
26. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr. 35 date 02.07.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor R. R, Ligji nr. 10091, Neni 42, 55 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës
27. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë  Vendimin nr. 37 date 02.07.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor R. S, Ligji nr. 10091, Neni 42, 55 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, 

28. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr. 38 date 02.07.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 200.000 lekë për audituesin ligjor Xh. H, Ligji nr. 10091, Neni 42, 55 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”,Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës
29. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr. 52 date 04.08.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor A. Dh., Ligji nr. 10091, Neni 42, 55 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar” Shënim: Ankimuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë
30. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr. 53 date 04.08.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor A. M, Ligji nr. 10091, Neni 42, 55 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”Shënim: Ankimuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë
31. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr. 54 date 04.08.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor Dh. K, Ligji nr. 10091, Neni 42, 55 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”Shënim: Masa administrative është fshirë nga Regjistri Publik pas kryerjes së pagesës së gjobës.