Lista përfundimtare e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 prill 2019

Lista përfundimtare e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 prill 2019 “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar”.

Lista perfundimtare e kandidateve date 20.04.2019