Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 prill 2019

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 prill 2019  “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar”.

Lista e kandidateve provim date 20.04.2019