Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 11 maj 2019

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 11 maj 2019 “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”.

Lista e kandidateve provim dyte 11.05.2019