Fituesit e provimit te dates 11 korrik 2018

Lista e Fituesve te provimit per KM dhe AL, date 11.07.2018, "Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar"

Lista me kandidatet fitues provimi 11.07.2018