ZLA CONSULTING sh.p.k

ZLA CONSULTING sh.p.k
NIPT: L21408015A
Regjistrimi i Pare: 5, 09.04.2013
Adresa: Rruga Dervish Hima, Hyrja 1, Apartamenti 28, nr pasurie 6/429+1-28, zona kadastrale 8160, vol 46, f 66, Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Bledar Korkaj
Persona kontakti: Bledar Korkaj
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Bledar Rasim Korkaj,
Ortakët/Aksionerët:

Bledar Korkaj - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: