TPA Horwath Albania sh.p.k

TPA Horwath Albania sh.p.k
NIPT: L31619012O
Regjistrimi i Pare: 381, 28.03.2014
Adresa: Rr. Rreshit Collaku, Pall.Shallvareve, Apt.44, 1000, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.tpa-group.com
Administratorët: Ilir Binaj, Laura Gjinali
Persona kontakti: Ilir Binaj, Laura Gjinali
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ilir Agim Binaj,
Laura Bardhyl Gjinali,
Ortakët/Aksionerët:

Ilir Binaj - 29% Agim Binaj - 2% Laura Gjinali - 29% TPA Horwath Wirtschaftsprufung Gmbh - 40%

Anëtaret e organeve te drejtimit: