KEI-AL AUDITING sh.p.k

KEI-AL AUDITING sh.p.k
NIPT: L37023201C
Regjistrimi i Pare: 376, 28.03.2014
Adresa: Lagja “29 Nentori”, Pall.nr.455, Ap.3, Kati 2, Vlorë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Arqile Mishtaku
Persona kontakti: Arqile Mishtaku
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Arqile Vangjel Mishtaku,
Ortakët/Aksionerët:

Arqile Mishtaku - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: Arqile Mishtaku