GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS sh.p.k

GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS sh.p.k
NIPT: L32423013P
Regjistrimi i Pare: 398, 31.03.2014
Adresa: Lagjja 4, Rr. Liburnika, Zona Kadastrale 8514, Nr.pasurie 4/294; Durrës
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.gosnishti.com [email protected] [email protected]
Administratorët: Mateo Gosnishti, Luan Gosnishti
Persona kontakti: Mateo Gosnishti, Luan Gosnishti
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Mateo Luan Gosnishti,
Vullnet Zaim Llane,
Ortakët/Aksionerët:

Mateo Gosnishti - 50% Luan Gosnishti - 25% Vullnet Llane - 25%

Anëtaret e organeve te drejtimit: