FAKT- Advisory sh.p.k.

FAKT-Advisory sh.p.k.
NIPT: L71725002V
Regjistrimi i Pare: 545, 06.11.2018
Adresa: Tirane, Rr."Ismail Qemali", Nd.:54, Nr.ap:2, Zona Kadastrale 8270 me Nr.Pasurie 2/187+1-2
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Leonard Bego
Persona kontakti: Leonard Bego
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Leonard Shyqyri Bego,
Ortakët/Aksionerët:

Leonard Bego - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: