test
NIPT: test
Regjistrimi i Pare: test
Adresa: test
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
test
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: test
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor: test
Informacione kontakti
Web, email: test
Administratorët: test
Persona kontakti: test
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar:
Ortakët/Aksionerët:

TEST

Anëtaret e organeve te drejtimit: test