Rrezarta Pëllumb Qerimi

Rrezarta Pëllumb Qerimi
NIPT:
Vendlindje: Sarandë
Ditelindje: 2.1.84
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
427, 31.05.2019
Adresa: Tirane, Rruga "Abdyl Frasheri" Godina 11, Hyrja 1, Ap 7, Tirane
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
R-Auditing sh.p.k.
Administrator , Ortak - 100%
KR, 607, 01.08.2019
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 606, 01.08.2019, Regjistrim