Akti normativ për gjobat e fiskalizimit

AKT NORMATIV

Nr. 27, datë 1.7.2021

PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.9920,

DATË 19.5.2008, “PËR PROCEDURAT

TATIMORE NË REPUBLIKËN E

SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Në  mbështetje  të  nenit  101  të  Kushtetutës, me  propozimin  e  ministrit  të  Financave  dhe  Ekonomisë, Këshilli i Ministrave.

VENDOSI

Neni 1

Në kreun XV, pas pikës 6, të nenit “Dispozita kalimtare”, të ligjit nr. 9920, datë  19.5.2008, “Për  procedurat tatimore”, të ndryshuar, shtohet pika 7, me këtë përmbajtje:

“7. Përjashtimisht parashikimeve në këtë ligj, për  kundërvajtjet  administrative  që  lidhen  me afatet  e hyrjes  në  fuqi  dhe  zbatimin  efektiv  të ligjit  nr.  87/2019,  “Për  faturën  dhe  sistemin  e monitorimit të qarkullimit”, të ndryshuar, zbatimi i sanksioneve do të fillojë të aplikohet pas datës 1 janar 2022.”.

Neni 2

Ky  akt  normativ  hyn  në  fuqi  menjëherë  dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama