KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2018

Per ankimet lidhur me procesin e testimit te provimit “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”

Bazuar ne Rregulloren nr. 6 date 31.05.2018 “Per procedurat e testimit dhe sistemin e vleresimit ne provimin e aftesive profesionale te kandidateve AL dhe KM”, kandidatët kanë të drejtë të ankohen për rezultatin e testimit deri në dy ditë pune pas shpalljes së rezultatit.

Ankimi bëhet me shkrim pranë sekretarisë teknike të KPAP-së duke vënë për dijeni BMP, ose drejtpërdrejtë pranë strukturës mbështetëse të BMP-së.

Tarifat e rishikimit te provimeve te aftesise profesionale per Audituesit Ligjore dhe Kontabilistet e Miratuar, sipas disiplinave per vitin 2018, miratuar me vendimin e BMP jane....(kliko ketu bashkelidhur..)

Pagesa e tarifes se rishikimit behet ne llogarine bankare te BMP.