Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Njoftim për pagesën e provimit të datës 20 tetor 2018

Afati i kryerjes së pagesës për kete provim do të jetë deri në datën 15.10.2018. Dokumenti bankar që vërteton kryerjen e pagesës, dorëzohet në kopje elektronike (të skanuar) pranë sekretarisë teknike të KPAP-së, dhe strukturës mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike. (info@ieka.al dhe info@bmp.al )

Pagesa duhet të kryhet në llogarinë  në BKT me të dhënat si me poshtë:                                         

Emërtimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Nr.i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Përshkrimi: Tarifë për provimin e trete
Shuma: 15.000 lekë